Общи условия

Общи условия за покупко-продажба чрез уеб сайта за електронна търговия www.theatrepan.com/shop

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на издания -СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, а именно-магнитни книги, детски книжки, образователни комплекти ,3D Атлас ,  CD  с песни , приказки и литературни произвеения за деца, книжки с ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ ,пъзели , DVD с детски песни , книжки със  CD , ВИДЕО КНИГИ, карнавални артикули , издания и речници със CD на чужди езици , игри с дървени елементи , ЛОТО , и др. през интернет мрежата по индивидуални или групови поръчки на клиенти.

1.Тези общи условия и правила се прилагат за бизнес отношенията между „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София, неговата интернет платформа  и

www.theatrepan.com/shop

потребителите, както и в отношенията с фирмите предлагащи стоки и услуги в сайта за електронна търговия www.theatrepan.com/shop (наричан по-долу САЙТА).

2.Сайтът предлага продуктов каталог за своите клиенти, като условията за поръчка и доставка на стоки са указани в сайта и поръчките са личен избор на клиента.

3.Използването от Ваша страна на услугите на САЙТА и закупуването на стоки чрез него се третира като правно споразумение между Вас и фирмата ни, предлагаща стоките и/или услугите чрез САЙТА.

4.Ако не е прието друго в писмен вид, Вашето споразумение с фирмата предлагаща стоки и услуги на САЙТА винаги включва като минимум тези общи условия, посочени тук.

5.Споразумението включва освен тези общи условия и условията на всяко съобщение или информация изпратена от нас или публикувана в САЙТА, имащо отношение към продуктите и услугите. По-нататък всички те са наричани „Допълнителни условия“. Вариации или промени в тези условия и правила в отделни случаи е допустимо да има, ако те са предварително договорени в писмен вид.

6.Общите условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение. Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в общите условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната стока или услуга.

І.ПРЕДМЕТ

1.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София, предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства, след изричното изявление от страна на клиента.

2. Срещу предоставените от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София.

3. Предлаганите на САЙТА стоки и услуги са описани с подробна информация .

4. Всяка стока или услуга е обособена в собствено поле с текстов и снимков материал и посочена крайна продажна цена на продукта с включен ДДС.

5. Цената за доставка, ако не е посочено друго в текста за продукта, се заплаща отделно, което се уточнява с потребителя при потвърждаване на поръчката.

6. В случаите, когато дадена стока липсва, но се очаква доставка бутонът за поръчка е достъпен и съответната стока може да се поръчва.

7. Представянето на стоките и услугите със снимки, текст и цена в www.theatrepan.com/shop   не е реклама.

8. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София, запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София.

ІІ.ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.Клиентът изразява волята си за съгласие с общите условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия“ и последващо натискане на бутона „Потвърди“. Съгласието, изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

2.Със записването на изявлението по предходния член от„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София , електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

3.Преди да извърши изявлението по приемане на общите условия, клиентът има право да извършва промени във въведените от него данни.

4.В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, ще се счита, че изявлението по приемане на общите условия се извършва от законния представител на юридическото лице.

5.В случай на уговорени индивидуални условия между клиент и „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София, които са различни от настоящите общи условия, предимство за страните имат индивидуално уговорените условия.

6.След като се регистрира клиентът има възможността да прави заявки за стоки и услуги като натисне бутона „Вход“, обозначен с ключ, след което задължително въвежда валидни e-mail и парола.

7.Заявката на стоки от потребителя се извършва в следната последователност:

7.1. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Добави“;

7.2. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката;

7.3. посочване на данните на клиента /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, данни за фактура при юридическите лица, попълване на информация за достъп до профила/;

7.4. натискане на бутона „Потвърди“, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, клиентът може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка;

7.5. В случай, че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и  „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София се освобождава от задължението за изпълнението й.

8.След получаване на заявката,  „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София изпраща на клиента потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно:

8.1.наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на  „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София

8.2.информация поимено на заявената стока;

8.3.продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

8.4.избрания от клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

8.5.срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

9.В случай, че „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София няма възможност за изпълнение на заявката, поради обективни пречки, „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София уведомява незабавно клиента за наличието на такива на посочения от клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София възстановява на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

ІІІ.РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОФИЛА

1.Всеки, който възнамерява да извърши покупка, чрез САЙТА, трябва да се регистрира като потребител.

2.При регистрация задължително се изисква валиден e-mail адрес за кореспонденция. Попълването на другите данни не е задължително. Клиентът-потребител създава свое потребителско име и парола за достъп. При регистрацията си в сайта, клиентът посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта.

3.Впоследствие потребителят има възможността да редактира, променя и допълва данните в своя профил с цел издаване на фактура или по свое желание.

4.Регистрацията чрез създаването на профил в сайта на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София е предпоставка за получаването правото на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко-продажба с „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София.

5. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.

6.При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, клиентът се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София и клиента.

7.В случай на настъпили промени в някои от данните по предходната точка, клиентът се задължава в срок до 5 /пет/ работни дни от промените, да актуализира съответните данни в профила си. В противен случай „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София не носи отговорност за издадени книжа с неактуални данни.

8.В случай, че клиентът предостави невярна или неточна информация, както и в случай, че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София и клиента и валидното извършване на заявки,„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София   има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в САЙТА.

9.Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.

10.С извършване на регистрацията и създаването на профил, клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София за целите на настоящите общи условия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

11.Вие приемате и разбирате, че носите отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използвате услугите на САЙТА. Съответно, вие приемате, че носите цялата отговорност за всички дейности, които се извършват през вашия профил.

12.Ако разберете, че паролата или профилът ви се използват от неупълномощено лице, вие приемате незабавно да ни уведомите, чрез e-mail формата за контакти на адрес – pan_theatre@abv.bg

13.Предоставянето на лични данни от страна на потребителя е изцяло доброволно, с цел да бъдат използвани за изпълнение и доставка на стоки и услуги по направени поръчки.

14.На потребителя е гарантирано правото да въвежда, редактира и изтрива своите данни въведени на САЙТА, за което е осигурен достъп по всяко време.

15. Избраните в процеса на регистрация потребителски имена не трябва да бъдат обидни или да бъдат подбрани така, че да заблудят или погрешно информират другите потребители; те не трябва да обиждат общите нрави или да нарушават правата на трети лица.

16.Ако „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София получи информация за потребителско име, което е незаконно или в нарушение на тези условия, това име може да бъде изменено от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София без предварително известие на потребителя.

17.Потребителският профил трябва да бъде използван само от потребителя, който го е регистрирал или неговия законен представител. Недопустимо е той да се използва от други лица.

ІV.УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

1.Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент.

2.Поръчването представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на общите правила на Закона за задълженията и договорите (а за търговци и по Търговския закон) клиента и„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София , в съответствие с описаните в настоящия документ условия за ползване, както и по правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

3.Поръчки могат да се направят за стоки, които са в актуалната продуктова гама на фирмата и са налични в централната складова база или могат да бъдат доставени по заявка.

4.Указаната цена на всеки отделен артикул е за 1 брой с включен ДДС.

5.След получаване на поръчката, се извършва проверка за валидността на данните от регистрацията, както и за самата поръчка.

6.Информация за потвърждение на поръчката клиентът получава чрез Е-мейл-а, подаден при регистрацията или телефонно обаждане на посочения от потребителя телефон.

7.За допълнителна информация клиентът може да се свърже с представител на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София на GSM: 0887464012, както и на Е-mail: pan_theatre@abv.bg.

8.Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставената в сайта информация /изписва се: вида на стоката, наименование на марката, модел-пълната абревиатура, количество, цвят и др./, както и данни за издаване на фактурата. В случай, че потребителят не е подал данни за фактура на юридическо лице, същата ще бъде издадена на името на регистрирания потребител.

9.Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София със задължението за изпълнение на доставката.

10.Обект на продажба са продуктите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Продуктите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.theatrepan.com/shop   не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите, на които се преглеждат изображенията. Заявката за закупуване на определена стока се третира като изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството й.

V.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане чрез epay.bg: стоката се заплаща в момента на оформяне и изпращане на поръчката. В случай, че поръчаната и платена стока липсва в момента и не може да бъде доставена до 72 часа платената сума се възстановява веднага по сметката на платеца.

2. Плащане в брой: Поръчаната стока се заплаща на приносителя й в момента на доставката до врата на адреса, посочен от клиента.

3. Плащане по банков път: След направена поръчка потребителят получава необходимата платежна информация по посочения от него e-mail. При този вариант заплащате цялата сума авансово чрез банков превод по нашата банкова сметка и поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на потвърждение за извършения превод (чл.305 от ТЗ). След получаване на плащането се извършва доставка до клиента. При получаване на пратката плащате на куриера само цената на доставката, в случаите, когато тя не е безплатна.

4. Наложен платеж (плащане при доставка): при доставката на стоката плащате на куриера общата сборна дължима сума, формираща се от цената на стоката плюс цената на доставката.

VІ.УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1.Доставка на заявени стоки се извършва след уточняване начина на плащане както следва:

1.1.Чрез ползване на куриерски услуги, като разходите са за сметка на клиента, ако заявката не отговаря на условията за да бъде безплатна доставката, обявени от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София в ал. 8 „ Безплатна доставка“.

1.2 ВАЖИ ЗА ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО. Чрез транспорт на фирма  „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София .   Доставките с транспорт на фирмата се извършват от понеделник до петък 8.00 – 21.00 часа.

2.Доставените стоки се получават от транспортното средство на фирмата. Клиентът поема задължението да осигури присъствие за получаване на стоката.

3.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София се задължава да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес за доставка в следните срокове:

3.1.за продукти в наличност – по време на сезон 01септември – 24декември – в срок до 5(пет) работни дни от потвърждаване валидността на заявката.

3.2 за продукти в наличност – извън споменатия сезон – в срок до 3(три) работни дни от потвърждаване валидността на заявката.

3.3 за изчерпани продукти, които са в процес на зареждане, или за продукти, които трябва да бъдат произведени, времето на доставка се уточнява индивидуално на посочения от Вас телефон или e-mail.

3.4.в разумно необходим срок – за чужбина

4.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София се задължава да доставя стоката опакована подходящо според нейния вид и транспорта за доставката й.

5.Стоката се предава на клиента или на упълномощено от него трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

6.В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или клиента не осигури достъп и условия за предаване на стоката в този срок,„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София  се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Посещението на адреса за клиента се удостоверява чрез залепване на информационен стикер, а за доставчика – с подписа на лицето, посетило адреса.

7. Клиентът има право писмено да потвърди заявка с изтекъл срок за доставка по причините, посочени в предходния член, като заплати всички първоначални и допълнителни разходи по доставката.

8 . Безплатна доставка:

Доставката е безплатна при:

  • – Поръчка на стойност над 45 /четиредесет и пет / лева.

Опцията не се предлага за чужбина.

В случаите, когато доставката е безплатна, тя се извършва чрез най-изгодния за фирма „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София транспорт – фирмен, чрез куриер или чрез Български пощи.

VІІ.ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1.Договорът между клиента и „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София се счита сключен на български език и поражда действие за страните при действие на настоящите общи условия от момента, в който е извършено потвърждението за сключване на договора от страна на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София(по е-mail или по телефон).

2.В случай на доставена дефектна стока, клиентът има право на рекламация в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката, отразена в документите за предаването й.

3.Дефектна стока съгласно предходния член е стока, която не изпълнява предназначението си по описание или не притежава описаните в сайта характеристики да работи изправно.

4.Рекламацията следва да бъде извършена пред представител на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София на посочения в САЙТА адрес за контакти.

5.При приета рекламация „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София замества дефектната стока с редовна като поема и допълнителния транспортен разход.

6.При невъзможност да бъде извършено заместване или при нежелание от страна на клиента да получи нова редовна стока„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София  се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока в срок най-късно до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на отказ.

7.В случай на рекламация клиентът връща дефектната стока в офиса на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София в момента на рекламацията, като преди това се задължава да я съхранява с грижата на добър търговец.

8. „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София не носи отговорност, ако доставената стока отговаря на описанието в САЙТА и е годна за използването си по предназначение, но не удовлетворява специалните очаквания на клиента.

VІІІ.ЦЕНИ

1.Всички цени в сайта на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София са обявени в български левове и с включен ДДС, в случай че такъв се дължи.

2.Посочените цени са за единична бройка и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката.

3.Продажната цена и транспортните или пощенски разходи могат да бъдат платени от клиента по начините, подробно изброени в настоящите общи условия.

4.При изпращане на потвърждението до клиента, „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София може да изпрати и електронна препратка с конкретна информация за начина на плащане.

5.Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

ІХ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София

1.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София се задължава:

1.1. Да достави заявената стока в сроковете съгласно настоящите общи условия.

1.2. Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на задълженията си по този договор.

1.3. Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на стоките и услугите в сайта.

2.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София има право:

2.1. „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва САЙТА в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София не носи отговорност спрямо потребителите и/или трети лица за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие на тези действия.

2.2.Да изпраща търговски съобщения до клиенти.

3.При условие, че не инициира предаването на информацията, не избира получателя на предаваната информация и не избира или не променя предаваната информация, при предоставяне на достъп до или пренос през електронна съобщителна мрежа „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София, не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя на услугата във връзка с това.

4.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София няма задължението и обективната възможност да контролира и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните стоки или услуги.

5.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на  www.theatrepan.com/shop или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Х.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1.Клиентът се задължава:

1.1.да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма и при подаване на заявка за покупка на стока;

1.2.да заплати цената на заявената от него стока и разходите по доставката, в случай че последните са дължими според обявените в САЙТА начини;

1.3.да не подава невалидни заявки или друга невярна информация.

2.Клиентът има право:

2.1.Да получава актуална и вярна информация от сайта на„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София , като разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки по реда и условията, посочени в САЙТА.

2.2.Да получи стоката, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия.

2.3.Да се откаже от договора, когато закон или настоящите общи условия предвиждат това.

ХІ.ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

1.В случай на отказ от договора в нарушение на общите условия, клиентът дължи обезщетение на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София за всички вреди и пропуснати ползи.

2.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София дължи на клиента обезщетение за всички вреди, причинени на клиента умишлено или в следствие на груба небрежност.

3. Клиент, поръчал стока от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София и получил същата по пощата, с куриер, или друг начин, има право да откаже получаването на стоката само в изрично предвидените в настоящите общи условия случаи, както и когато законова разпоредба предвижда такова право. Извън тези случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

4.След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в изрично предвидените в настоящите общи условия случаи и срокове.

ХІІ.ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

1.Всички елементи на съдържанието на сайта на„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София , включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2.Правото на достъп на клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

ХІІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договор между клиента и „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София може да бъде прекратен:

1. едностранно от„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София без уведомяване при условията на чл.ІХ.2.1.

2. едностранно от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София с едноседмично писмено предизвестие, което може да бъде извършено и чрез електронна поща.

3. по взаимно писмено съгласие на страните

4. едностранно от клиента в предвидените в закон случаи.

ХІV.РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1.При неизпълнение на някое от задълженията по този договор, изправната страна има право да развали договора едностранно с писмено предизвестие, отправено до неизправната страна.

2.В случай на разваляне на договора по предходния член, страната която не е изпълнила задълженията си дължи на изправната страна връщане на всичко, което е получила във връзка с договора и изпълнението на настоящите общи условия.

ХV.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1.„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация, използвана от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София  не се продава, предава или по какъвто и да било начин споделя с трети страни и съхраняването й е изцяло съобразена със Закона за защита на личните данни.

ХVІ.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1.При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по договора, например войни, правителствени или общи административни забрани, природни бедствия и др., то всяка една страна ще се счита за освободена от задълженията си по този договор, докато траят форсмажорните обстоятелства след като уведоми писмено другата страна за характера и вида на форсмажора и посочи причините поради които не може да изпълни своите задълженията.

ХVІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

2.Всички спорове, които възникнат между страните изпълнение, тълкуване или прилагане на настоящите общи условия, ще се уреждат чрез преговори и в интерес на двете страни. Ако страните не успеят да решат възникналия спор чрез преговори, същият ще се отнесе за окончателно решаване пред компетентния съд.

3.В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.

4.Тези общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Общите условия са достъпни от страницата на САЙТА. Ние не носим отговорност, ако потребителят не е прочел тези общи условия за ползване на САЙТА. Запазваме си правото по всяко време да променяме съдържанието на САЙТА, както и начина на достъп до информацията в него, както и да прекратим използването му от лица, извършващи некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната.

5.Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на услугите на САЙТА, от първоначалното влизане до напускането му.

6.Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните, адресите и Е-mail, обявени в Сайта и респективно на посочените от потребителя телефон, адрес или Е-mail. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ХVІІІ.ЛЕГАЛНИ ДЕФИНИЦИИ

§1. „Потребител“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.theatrepan.com/shop

§2. „Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

§3. „Стока“ е всеки продукт, изрично обозначен в сайта на „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София.

§4. „Услуги“ са всички действия, осъществявани от „Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.Софияпри и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на продуктите от Сайта.

„Сартана“ ЕООД,- театър ПАН гр.София